TEXT_SIZE

Privacy policy

The General Data Protection Regulation (GDPR) will apply in Belgium from 25 May 2018. It will replace the 1998 Data Protection Act and introduce new rules on privacy notices, as well as processing and safeguarding personal data. We are committed to ensuring that your information is secure. In order to prevent unauthorised access or disclosure, we have put in place suitable physical, electronic and managerial procedures to safeguard and secure the information we collect online. Read our full privacy policy below.


PRIVACYVERKLARING (Dutch only)

Butterflies.be, gevestigd te Rupelmondestraat 265, 9150 Bazel (BE), is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
https://www.butterflies.be Rupelmondestraat 265, 9150 Bazel (BE), T+32475313803. Mario De Cleen is de functionaris gegevensbescherming van Butterflies.be. Bereikbaar via This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Persoonsgegevens die wij verwerken
Butterflies.be verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
• Voor- en achternaam
• Aanspreektitel
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• IP-adres
• Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
• Gegevens over uw activiteiten op onze website
• Gegevens over uw surfgedrag over verschillende webpagina's en onze nieuwsbrieven
• Internetbrowser en apparaat type
• Bankrekeningnummer, of andere financiële betaalprocessors zoals PayPal.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Butterflies.be verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Het afhandelen van uw betaling
• Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
• U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
• U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
• Om goederen en diensten bij u af te leveren
• Butterflies.be analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
• Butterflies.be volgt uw surfgedrag over verschillende webpagina's waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.
• Butterflies.be verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Butterflies.be neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die eventueel aanzienlijke gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar tenminste een medewerker van Butterflies.be tussen zit.
Butterflies.be gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:
• Content Management Systems (CMS)
• Online webshop software

De verkregen gegevens worden persoonlijk nagezien alvorens verder te worden verwerkt zodat dit geen gevolgen kan geven voor de betrokkene.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Butterflies.be bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende van persoonsgegevens:
Persoonsgegevens > 7 jaar omwille van boekhoudkundige reden
Bestelhistorie > 7 jaar  omwille van boekhoudkundige reden
Betaalgegegevens > 7 jaar omwille van boekhoudkundige reden


Delen van persoonsgegevens met derden
Butterflies.be verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Butterflies.be gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Volgende cookies worden verwerkt:
• Virtuemart  / butterflies.be  /  http  /  tijdens surfsessie 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Butterflies.be en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it . Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) of Rijksregisternummer (INSZ) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren ten laatste binnen een termijn van vier weken na uw schriftelijk verzoek.

Rechten

Butterflies.be stelt alles in het werk om op een zorgvuldige en legitieme manier om te gaan met uw persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving. Doch willen wij u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen mocht u van oordeel zijn dat uw rechten geschonden zouden zijn en u binnen onze onderneming voor uw bezorgdheden geen gehoor zou vinden. In dergelijk geval staat het u vrij een klacht in te dienen bij:

Commisie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levensfeer
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
T:+32 2 2744800, F +32 2 2744835, E-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

U kan zich bijkomend richten tot een rechtbank wanneer u meent dat u schade zou lijden als gevolg van de verwerking van uw persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Butterflies.be neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Dit door paswoord beveiligingen en verzending van versleutelde data via een SSL (Secure Socket Layer) zodat deze enkel leesbaar zijn tussen de verzender en de bestemmeling.   Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan onmiddellijk contact via bovenvermelde adres of via This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

virtuemart butterflies.be HTTP Session